skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Dai, Guozhong xóa Năm xuất bản: 2007đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossmodal error correction of continuous handwriting recognition by speech

Ao, Xiang ; Wang, Xugang ; Tian, Feng ; Dai, Guozhong ; Wang, Hongan

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.243-250

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216339

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking of deformable human hand in real time as continuous input for gesture-based interaction

Wang, Xiying ; Zhang, Xiwen ; Dai, Guozhong

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.235-242

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216338

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dai, Guozhong
  2. Dai, G.
  3. Wang, X.
  4. Zhang, Xiwen
  5. Wang, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...