skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Birbaumer, Niels xóa Tất cả các phiên bản 2007đến2007 xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An MEG-based brain–computer interface (BCI)

Mellinger, Jürgen ; Schalk, Gerwin ; Braun, Christoph ; Preissl, Hubert ; Rosenstiel, Wolfgang ; Birbaumer, Niels ; Kübler, Andrea

NeuroImage, 01 July 2007, Vol.36(3), pp.581-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2007.03.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal classification of multichannel near-infrared spectroscopy signals of motor imagery for developing a brain–computer interface

Sitaram, Ranganatha ; Zhang, Haihong ; Guan, Cuntai ; Thulasidas, Manoj ; Hoshi, Yoko ; Ishikawa, Akihiro ; Shimizu, Koji ; Birbaumer, Niels

Neuroimage, 2007, Vol.34(4), pp.1416-1427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2006.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...