skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.103  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Năm xuất bản: 2006đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A System Framework for Map Air Update Navigation Service

Min, Kyoungwook ; An, Kyounghwan ; Jang, Insung ; Jin, Sungil

ETRI Journal, August 2011, Vol.33(4), pp.476-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.11.1610.0012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

카메라와 초음파센서 융합에 의한이동로봇의 주행 알고리즘

장기동 ; 박상건 ; 한성민 ; 이강웅 ; Jang, Gi-Dong ; Park, Sang-Keon ; Han, Sung-Min ; Lee, Kang-Woong

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2011, Vol.15(5), pp.696-704

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

광학추적항법장치를 이용한 르포씨 제1형 골절단 가상 수술의 정확성에 대한 연구

부연지 ; 김성민 ; 김지연 ; 박정민 ; 명훈 ; 이종호 ; 김명진

대한구강악안면외과학회지, April 2011, Vol.37(2), pp.114-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2234-7550

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Vivo Comparison of Isometricity between Navigational and Conventional Technique in an ACL Reconstruction

Song, Eun Kyoo; Seon, Jong Keun; Park, Sang Jin; Cho, Yong Jin; Park, Chan Hee

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2009, Vol.44(2), p.201-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2009.44.2.201 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposal for an Inundation Hazard Index of Road Links for Safer Routing Services in Car Navigation Systems

Kim, Jiyoung ; Lee, Jaebin ; Lee, Won Hee ; Yu, Kiyun

ETRI Journal, June 2010, Vol.32(3), pp.430-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.10.0109.0478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NMEA 2000 기반 2차원 초음파 풍향 풍속계에 관한 연구

김종현 ; 박동현 ; 김경엽 ; 유영호 ; Kim, Jong-Hyun ; Park, Dong-Hyun ; Kim, Kyung-Yup ; Yu, Yung-Ho

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2011, Vol.15(1), pp.25-31

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Accuracy of Navigation between Infrared Optical and Electromagnetic Systems

Song, Eun Kyoo; Seon, Jong Keun; Park, Sang Jin; Yoon, Taek Rim; Park, Kyung Soon; Kim, Sung Kyu

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2009, Vol.44(1), p.68-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2009.44.1.68 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparisons of 1 Year Follow-up Results between Navigation Assisted Minimally Invasive and Conventional Techniques in Bilateral Total Knee Arthroplasty

Park, Sang-Jin; Song, Eun-Kyoo

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2007, Vol.42(2), p.190-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2007.42.2.190 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Accuracy of Lower Extremity Alignment in Total Knee Arthroplasty Using Navigation System - Data Analysis of 661 Cases -

Kwon, Soon-Haeng; Lee, Joo-Hong; Kim, Kwang-Kyoun

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2009, Vol.44(6), p.599-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2009.44.6.599 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the Radiologic Results of Total Knee Arthroplasty using Electromagnetic Navigation with the Conventional Technique

Won, Ye-Yeon; Cui, Wen-Quan; Lee, Doo-Hyung; Piao, Tai-Hu; Hur, June-Huyck; Shin, Dong-Sun

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2008, Vol.43(6), p.760-765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2008.43.6.760 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Radiologic Measurements of Total Knee Replacement using Computer-assisted Navigation System and Conventional System in Varus Deformity of the Knee

Bae, Dae Kyung; Yoon, Kyoung Ho; Kim, Seon Goo; Park, Jae Wan; Shin, Myeung Cheol; Roh, Jun Ha

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2007, Vol.42(2), p.227-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2007.42.2.227 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation Analysis between Navigation and Radiographic Measurement for Component Position of Total Knee Arthroplasty

Choi, Ho-Rim; Park, Jong-Seok; Jeong, Dushin; Lee, Byung-Ill

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2007, Vol.42(5), p.565-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2007.42.5.565 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

e-Navigation 대응 해상 데이터통신 시스템 개선

정성훈 ; 양규식 ; 정기룡 ; 박동국 ; 김정창 ; Jung, Sung-Hun ; Yang, Gyu-Sik ; Jeong, Gi-Ryong ; Park, Dong-Kook ; Kim, Jeong-Chang

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2011, Vol.15(6), pp.939-945

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

위성항법 기반 AGV의 안전성 향상 시험

강우용 ; 이은성 ; 한지애 ; 허문범 ; 남기욱 ; Kang, Woo-Yong ; Lee, Eun-Sung ; Han, Ji-Ae ; Heo, Moon-Beom ; Nam, Gi-Wook

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2010, Vol.14(5), pp.648-654

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study of the Navigated and Radiographic Measurements in Open and Closed Wedge High Tibial Osteotomy with Computer Assisted Surgery

Bae, Dae Kyung; Song, Sang Jun; Yoon, Kyung Ho; Kwak, Sang Joon

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2009, Vol.44(5), p.499-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2009.44.5.499 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locating Intersections for Autonomous Vehicles: A Bayesian Network Approach

Choi, Kyoung‐Ho ; Joo, Sungkwan ; Cho, Seong Ik ; Park, Jong‐Hyun

ETRI Journal, April 2007, Vol.29(2), pp.249-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.07.0206.0178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation versus Radiographic Measurements in the Open-Wedge High Tibial Osteotomy using Computer Assisted Surgery (CAS)

Bae, Dae Kyung; Yoon, Kyung Ho; Song, Sang Jun; Shin, Myeung Cheol; Noh, Jung Ho

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2008, Vol.43(3), p.301-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2008.43.3.301 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VOR 전파 감시방안에 관한 연구

문정일 ; 박동영 ; 김백기 ; Moon, Jeong-Il ; Park, Dong-Young ; Kim, Baek-Ki

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2010, Vol.14(3), pp.303-312

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Robot Exploration in Indoor Environment Using Topological Structure with Invisible Barcodes

Huh, Jinwook ; Chung, Woong Sik ; Nam, Sang Yep ; Chung, Wan Kyun

ETRI Journal, April 2007, Vol.29(2), pp.189-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.07.0106.0066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원거리 장애물이 VOR에 미치는 영향의 비행측정 및 분석

박형택 ; 황병원 ; Park, Hyeong-Taek ; Hwang, Byong-Won

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2008, Vol.12(1), pp.1-7

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.103  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (482)
 2. 2007đến2007  (592)
 3. 2008đến2008  (224)
 4. 2009đến2010  (2.500)
 5. Sau 2010  (2.305)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (6.048)
 2. Bài báo  (34)
 3. Tài nguyên văn bản  (10)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.827)
 2. French  (135)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, Sang UK
 2. Kim, Jae Hoon
 3. Lee, Jae Min
 4. Sin, Cheon SIG
 5. Park, Sang Hyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...