skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Chủ đề: History & Archaeology xóa Chủ đề: Asia xóa Năm xuất bản: 2006đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A resurgent Asia in the new global order

Mckay, John

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2009, Vol.63(1), p.121-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802676181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new process for negotiating multilateral environmental agreements? The Asia–Pacific climate partnership beyond Kyoto

Kellow, Aynsley

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2006, Vol.60(2), p.287-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710600696183

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preferential trade agreements and the future of Australian trade policy

Ravenhill, John

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2008, Vol.62(2), p.121-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802060501

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rules of engagement: America's Asia-Pacific security policy under an Obama administration

Tow, Williamt. ; Loke, Beverley

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2009, Vol.63(4), p.443-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903312546

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War-like history or diplomatic history? Contentions over the past and regional orders in Northeast Asia

Suh, J. J.

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2007, Vol.61(3), p.382-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710701531545

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The East Asia Summit

Malik, Mohan

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2006, Vol.60(2), p.207-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710600696134

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradition, myth and the dilemma of Australian foreign policy

Jones, David Martin ; Benvenuti, Andrea

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2006, Vol.60(1), p.103-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710500494606

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disease outbreaks and health governance in the Asia-Pacific: Australia's role in the region

Kamradt-Scott, Adam

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2009, Vol.63(4), p.550-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903312595

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The region within: RAMSI, the Pacific Plan and new modes of governance in the Southwest Pacific

Hameiri, Shahar

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2009, Vol.63(3), p.348-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903104828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk management, neo-liberalism and coercion: the Asian Development Bank's approach to ‘fragile states’

Rosser, Andrew

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2009, Vol.63(3), p.376-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903104844

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and order in Northeast Asia: a review

Harris, Stuart

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2008, Vol.62(2), p.245-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802060584

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hameiri, Shahar
  2. Malik, Mohan
  3. Mckay, John
  4. Kellow, Aynsley
  5. Jones, DM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...