skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Fusion Engineering and Design xóa Năm xuất bản: 2006đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developments of gaseous water, hydrogen and methane sampling system for environmental tritium monitoring

Uda, T ; Sugiyama, T ; Tanaka, M ; Munakata, K ; Momoshima, N

Fusion Engineering and Design, 2006, Vol.81(8), pp.1385-1390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2005.08.077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen enrichment by means of electrochemical hydrogen pump using proton-conducting ceramics for a tritium stack monitor

Tanaka, M ; Asakura, Y ; Uda, T ; Katahira, K ; Tsuji, N ; Iwahara, H

Fusion Engineering and Design, 2006, Vol.81(8), pp.1371-1377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2005.08.075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...