skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 2006đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of catechol in the presence of a laccase and birnessite

Ahn , M.Y. ; Martinez , C.E. ; Archibald , D.D. ; Zimmerman , A.R. ; Bollag , J.M. ; Dec , J.

Soil biology & biochemistry, 2006, Vol.38, pp.1015-1020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0717

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zimmerman , A.R.
  2. Dec , J.
  3. Ahn , M.Y.
  4. Martinez , C.E.
  5. Bollag , J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...