skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using top‐ranking sentences to facilitate effective information access

White, Ryen W. ; Jose, Joemon M. ; Ruthven, Ian

Journal of the American Society for Information Science and Technology, August 2005, Vol.56(10), pp.1113-1125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.20203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role-related library use by local union officials

Chaplan, Margaret ; Hertenstein, Edward

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Aug 2005, Vol.56(10), p.1062 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.20198

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. White, Ryen
  2. White, RW
  3. Ruthven, I
  4. Jose, Joemon
  5. Hertenstein, Ej

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...