skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.088.851  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Năm xuất bản: Sau 2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEDICAMENT ET METHODE DE TRAITEMENT D'UN SYNDROME PATHOLOGIQUE
MEDICATION AND METHOD FOR TREATING PATHOLOGICAL SYNDROME

Epshtein, Oleg Iliich

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE DESCENTE D'URGENCE DEPUIS DES OBJETS DE GRANDE HAUTEUR
DEVICE FOR EMERGENCY DESCENT FROM HIGH-RISE OBJECTS

Ermilova, Marina Konstantinovna ; Palagin, Aleksandr Dmitrievich

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL DE MUSCULATION POLYVALENT
MULTIPURPOSE TRAINING DEVICE

Didukh, Petr Vladimirovich

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 7-ХИНОЛИНИЛ-3,5-ДИГИДРОКСИГЕПТ-6-ЕНОАТА

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ СТИРОЛА

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ С5
METHOD OF SEPARATING C5-HYDROCARBON FRACTIONS

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИДОВ 2,4-ДИАЛКИЛИНДОЛО[2,3-H]-1-ОКСААЗУЛЕНИЯ
METHOD FOR PREPARING 2,4-DIALKYLINDOLO[2,3-H]-1-OXAAZULENIUM CHLORIDES

Smirnov S.K ; Butin A.V ; Stroganova T.A

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

НОВОЕ ХИМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1,3,5-ТРИНИТРОЗОБЕНЗОЛ
NEW CHEMICAL COMPOUND 1,3,5-TRINITROSOBENZENE

Kljuchnikov O.R ; Khajrutdinov F.G ; Kljuchnikov Ja.O

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

КОНДЕНСИРОВАННЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

НЕПРЕРЫВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОЙ ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАНА
METHOD FOR PREPARING 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE

Dmitriev A.V ; Trukshin I.G ; Barabanov V.G

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ СУЛЬФОНОВ
METHOD FOR PREPARING AROMATIC SULFONES

Gerasimova N.P ; Moskvichev Ju.A ; Nozhnin N.A ; Alov E.M

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СПОСОБ ИГЛОФРЕЗЕРОВАНИЯ

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 1.088.851  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (179.094)
 2. 2008đến2010  (247.611)
 3. 2011đến2013  (255.654)
 4. 2014đến2017  (306.912)
 5. Sau 2017  (99.580)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (543.558)
 2. Ukrainian  (73.995)
 3. French  (12.204)
 4. Romanian  (4.902)
 5. German  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kupershmidt P.V
 2. Avanesjan G.R
 3. Khusainov V.R
 4. Sharipov A.F
 5. Kiselev V.I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...