skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hilbert $C^*$-module not anti-isomorphic to itself

Mohammad B. Asadi ; A. Khosravi

Proceedings of the American Mathematical Society, 2007, Vol.135, pp.263-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9939 ; E-ISSN: 1088-6826 ; DOI: 10.1090/S0002-9939-06-08474-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Potential of extension workshops to change farmers' knowledge and awareness of IPM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential of extension workshops to change farmers' knowledge and awareness of IPM

Hashemi, S ; Mokhtarnia, M ; Erbaugh, J ; Asadi, A

Science of The Total Environment, 12/15/2008, Vol.407(1), pp.84-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.08.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An elementary proof of the characterization of isomorphisms of standard operator algebras

Mohammad B. Asadi ; A. Khosravi

Proceedings of the American Mathematical Society, 2006, Vol.134, pp.3255-3256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9939 ; E-ISSN: 1088-6826 ; DOI: 10.1090/S0002-9939-06-08375-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factorization method and stability of ϕ 4 and Sine–Gordon theory

Sadeghi, J ; Asadi, A

Chaos, Solitons and Fractals, 2007, Vol.33(2), pp.547-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-0779 ; E-ISSN: 1873-2887 ; DOI: 10.1016/j.chaos.2006.01.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymeric nanoparticles: production, applications and advantage.(Report)

Zohri, M. ; Gazori, T. ; Mirdamadi, S. S. ; Asadi, A. ; Haririan, I.

The Internet Journal of Nanotechnology, May 4, 2009, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1937-8262

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of paddy farmers towards sustainable agricultural technologies: case of Haraz catchments area in Mazandaran province of Iran.(Report)

Bagheri, A. ; Fami, Shabanali H. ; Rezvanfar, A. ; Asadi, A. ; Yazdani, S.

American Journal of Applied Sciences, Oct, 2008, Vol.5(10), p.1384(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1546-9239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Importance of 273rd residue in proteolytic processing for production of functional TSGA10 protein

Modarressi, M.H ; Ranjzad, F ; Tavallaei, M ; Asadi, A ; Zaim-Kohan, H ; Masoudi-Nejad, A

Bioscience Hypotheses, 2008, Vol.1(6), pp.336-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1756-2392 ; E-ISSN: 1876-746X ; DOI: 10.1016/j.bihy.2008.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 709875: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccrtp6f ; Related DOI: 10.1021/ja8047128

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 709876: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccrtp7g ; Related DOI: 10.1021/ja8047128

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 605767: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccnbbw5 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 605768: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccnbbx6 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 605769: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccnbby7 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 639483: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccpgfh1 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 639484: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccpgfj2 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 639485: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccpgfk3 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167034: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5lt6r ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2005.11.060

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167035: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5lt7s ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2005.11.060

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167036: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5lt8t ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2005.11.060

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 250007: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc8d4rj ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.10.043

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 250008: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc8d4sk ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.10.043

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Asadi, A
  2. Perrin, D.M.
  3. Patrick, B.O.
  4. Hitchcock, P.B.
  5. A. Khosravi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...