skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Evolution, Molecular xóa Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rates and patterns of gene duplication and loss in the human genome

Cotton, James A. ; Page, Roderic D. M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2005, Vol.272(1560), pp.277-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: 10.1098/rspb.2004.2969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supertrees Disentangle the Chimerical Origin of Eukaryotic Genomes

Pisani, Davide ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

Molecular Biology and Evolution, 2007, 2007, Vol. 24(8), pp.1752-1760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: 10.1093/molbev/msm095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...