skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Năm xuất bản: 2004đến2012 xóa Năm xuất bản: 2005đến2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metals and Inorganic Compounds
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and Inorganic Compounds

Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling, Chapter 9, p.239-270

ISBN: 9780471478140 ; E-ISBN: 9780471478768 ; DOI: 10.1002/0471478768.ch9

Toàn văn không sẵn có

2
Lead in Organic Synthesis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead in Organic Synthesis

Main Group Metals in Organic Synthesis, Chapter 13, p.721-751

ISBN: 9783527305087 ; E-ISBN: 9783527602605 ; DOI: 10.1002/3527602607.ch13

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of pollutants in marine organisms and in the environment as markers of environmental quality

Sarkar , A.

Other Identifier: Wildlife diseases: Landscape epidermilogy, spatial distribution and utilization of remote sensing technology, eds. Majumdar, S.K.; Huffman, J.E.; Brenner, F.J.; Panah, A.I. 398-414p.

Toàn văn không sẵn có

4
Si, Ge, Sn, and Pb
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Si, Ge, Sn, and Pb

Russell, Alan M. ; Lee, Kok Loong

Structure‐Property Relations in Nonferrous Metals, Chapter 21, p.392-418

ISBN: 9780471649526 ; E-ISBN: 9780471708544 ; DOI: 10.1002/0471708542.ch21

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sarkar , A.
  2. Russell, Alan M.
  3. Lee, Kok Loong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...