skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: User Interfaces and Human Computer Interaction xóa Năm xuất bản: 2005đến2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Multi-agent System Architecture for the Adaptation of User Interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multi-agent System Architecture for the Adaptation of User Interfaces

López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; Molina, José P ; González, Pascual ; Fernández-Caballero, Antonio

Lecture Notes in Computer Science, Multi-Agent Systems and Applications IV: 4th International Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems, CEEMAS 2005, Budapest, Hungary, September 15 – 17, 2005. Proceedings, pp.583-586

ISBN: 9783540290469 ; ISBN: 354029046X ; DOI: 10.1007/11559221_66

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...