skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 14.568  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

ISBN1-4039-9310-6;ISBN1-4039-9311-4;ISBN0-230-37927-3;ISBN1-283-65098-3

Truy cập trực tuyến

2
Diplomacy
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

ISBN0-230-22960-3;ISBN0-230-22959-X;ISBN0-230-27735-7

Truy cập trực tuyến

3
Diplomacy
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

ISBN1-137-44550-5;ISBN1-137-44551-3;ISBN1-137-44552-1

Truy cập trực tuyến

4
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Berridge, Geoff

ISBN10: 0230229603 ; ISBN10: 023022959X ; ISBN13: 9780230229600 ; ISBN13: 9780230229594 ; E-ISBN10: 0230277357 ; E-ISBN13: 9780230277359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Jönsson, Christer ; Langhorne, Richard

ISBN: 9781412901437 ; E-ISBN: 9781446261392 ; DOI: 10.4135/9781446261392

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacy Games
Diplomacy Games
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy Games

ISBN3-540-68303-8;ISBN3-642-08792-2;ISBN9786610864744;ISBN1-280-86474-5;ISBN3-540-68304-6

Truy cập trực tuyến

7
Essence of Diplomacy
Essence of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essence of Diplomacy

ISBN1-4039-9225-8;ISBN1-349-54341-1;ISBN9786610455065;ISBN1-280-45506-3;ISBN0-230-51104-X

Truy cập trực tuyến

8
Federal-Provincial Diplomacy
Federal-Provincial Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal-Provincial Diplomacy

ISBN0-8020-9131-8;ISBN0-8020-9179-2;ISBN9786611992071;ISBN0-8020-9411-2;ISBN1-4426-7482-2;ISBN1-281-99207-0

Truy cập trực tuyến

9
Global Governance and Diplomacy
Global Governance and Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Governance and Diplomacy

ISBN0-230-21059-7;ISBN1-349-30316-X;ISBN9786612101472;ISBN1-282-10147-1;ISBN0-230-22742-2

Truy cập trực tuyến

10
Toward a New Public Diplomacy
Toward a New Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a New Public Diplomacy

ISBN0-230-61743-3;ISBN0-230-61744-1;ISBN9786612664618;ISBN0-230-10085-6;ISBN1-282-66461-1

Truy cập trực tuyến

11
The Practice of Public Diplomacy
The Practice of Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Practice of Public Diplomacy

ISBN0-230-11322-2;ISBN1-349-29495-0;ISBN9786613096739;ISBN0-230-11865-8;ISBN1-283-09673-0

Truy cập trực tuyến

12
The New Public Diplomacy
The New Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Public Diplomacy

ISBN1-4039-4516-0;ISBN0-230-53554-2;ISBN9786610632626;ISBN1-280-63262-3;ISBN0-230-55493-8

Truy cập trực tuyến

13
Germany’s Civilian Power Diplomacy
Germany’s Civilian Power Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany’s Civilian Power Diplomacy

ISBN1-4039-7419-5;ISBN1-349-53477-3;ISBN9786611369965;ISBN1-281-36996-9;ISBN1-4039-8334-8

Truy cập trực tuyến

14
Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey
Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey

ISBN1-84545-475-8;ISBN9786612626654;ISBN0-85745-013-1;ISBN1-282-62665-5

Truy cập trực tuyến

15
The Counter-Revolution in Diplomacy and other essays
The Counter-Revolution in Diplomacy and other essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Counter-Revolution in Diplomacy and other essays

ISBN0-230-29185-6;ISBN1-349-33214-3;ISBN9786613028617;ISBN0-230-30902-X;ISBN1-283-02861-1

Truy cập trực tuyến

16
The New Multilateralism in South African Diplomacy
The New Multilateralism in South African Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Multilateralism in South African Diplomacy

ISBN0-230-00461-X;ISBN1-349-28129-8;ISBN9786610825554;ISBN1-280-82555-3;ISBN0-230-50383-7

Truy cập trực tuyến

17
Die Public Diplomacy der deutschen Auslandsvertretungen weltweit
Die Public Diplomacy der deutschen Auslandsvertretungen weltweit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Public Diplomacy der deutschen Auslandsvertretungen weltweit

ISBN3-531-16959-9;ISBN3-531-92263-7

Truy cập trực tuyến

18
Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976
Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976

ISBN0-521-83916-5;ISBN1-107-40757-5;ISBN1-107-19547-0;ISBN9786611982447;ISBN0-511-46428-2;ISBN0-511-46502-5;ISBN0-511-55193-2;ISBN0-511-46195-X;ISBN1-281-98244-X;ISBN0-511-46270-0;ISBN0-511-46349-9

Truy cập trực tuyến

19
African Foreign Policy and Diplomacy from Antiquity to the 21st Century
African Foreign Policy and Diplomacy from Antiquity to the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Foreign Policy and Diplomacy from Antiquity to the 21st Century

ISBN0-313-37982-3;ISBN9786612933417;ISBN1-282-93341-8;ISBN0-313-37983-1

Truy cập trực tuyến

20
Genetically Modified Diplomacy : The Global Politics of Agricultural Biotechnology and the Environment
Genetically Modified Diplomacy : The Global Politics of Agricultural Biotechnology and the Environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically Modified Diplomacy : The Global Politics of Agricultural Biotechnology and the Environment

ISBN0-7748-1268-0;ISBN0-7748-1269-9;ISBN9786612593352;ISBN1-282-59335-8;ISBN0-7748-5558-4

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 14.568  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2.413)
 2. 2007đến2009  (2.984)
 3. 2010đến2012  (3.452)
 4. 2013đến2016  (3.945)
 5. Sau 2016  (1.774)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14.178)
 2. German  (706)
 3. French  (77)
 4. Chinese  (43)
 5. Italian  (27)
 6. Spanish  (23)
 7. Dutch  (13)
 8. Russian  (12)
 9. Japanese  (8)
 10. Portuguese  (6)
 11. Hebrew  (6)
 12. Polish  (5)
 13. Arabic  (4)
 14. Slovak  (3)
 15. Hungarian  (3)
 16. Romanian  (3)
 17. Lithuanian  (2)
 18. Czech  (2)
 19. Norwegian  (2)
 20. Latvian  (2)
 21. Estonian  (2)
 22. Maltese  (2)
 23. Irish  (2)
 24. Greek  (2)
 25. Finnish  (2)
 26. Danish  (2)
 27. Yiddish  (1)
 28. Turkish  (1)
 29. Persian  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...