skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Illness and Learning Disability since 1850: Finding a Place for Mental Disorder in the United Kingdom (review)

Greenfeld, Liah

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 2009, Vol.64(3), pp.396-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5045 ; E-ISSN: 1468-4373

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back to 1984: The Role of American Universities in Dismantling Liberal Democracy

Greenfeld, Liah

Society, 2016, Vol.53(4), pp.368-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-0030-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaching Human Nature – and Needs – Empirically

Greenfeld, Liah

Society, 2017, Vol.54(6), pp.510-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-017-0199-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Globalization of Nationalism and the Future of the Nation–State

Greenfeld, Liah

International Journal of Politics, Culture, and Society, 2011, Vol.24(1), pp.5-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4486 ; E-ISSN: 1573-3416 ; DOI: 10.1007/s10767-010-9110-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers versus Humanity: Do we compete?: The technological singularity (Ubiquity symposium)

Greenfeld, Liah ; Simes, Mark

Ubiquity, 24 November 2014, Vol.2014(November), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1530-2180 ; DOI: 10.1145/2667647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the Sky Is the Limit: Busyness in Contemporary American Society

Greenfeld, Liah

Social Research, Summer 2005, pp.315-338,504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the Sky Is the Limit: Busyness in Contemporary American Society

Greenfeld, Liah

Social Research: An International Quarterly, 2005, Vol.72(2), pp.315-338

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Illness and Learning Disability since 1850: Finding a Place for Mental Disorder in the United Kingdom

Greenfeld, Liah

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 2009, Vol. 64(3), pp.396-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5045 ; E-ISSN: 1468-4373 ; DOI: 10.1093/jhmas/jrn069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2010  (2)
 3. 2011đến2013  (1)
 4. 2014đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Greenfeld, Liah
 2. Greenfeld, L
 3. Liah Greenfeld
 4. Simes, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...