skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: 2004đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Contextualised Usability Guides for Web Sites Design and Evaluation

Mariage, Céline ; Vanderdonckt, Jean; Vanderdonckt, Jean (Editor)

5th International Conference on Computer-Aided Design of User Interfaces, 14 January 2004, pp.145-156

DOI: 10.1007/1-4020-3304-4_12

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fusion Engines for Input Multimodal Interfaces: a Survey

Lalanne, Denis ; Nigay, Laurence ; Palanque, Philippe ; Robinson, Peter ; Vanderdonckt, Jean ; Ladry, Jean-François; Blanch, Renaud (Editor)

ICMI '09: Proceedings of the 11th international conference on Multimodal interfaces, November 2-6, Cambridge, MA, USA. ACM, 2009, pp.153-160

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...