skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Năm xuất bản: 2004đến2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motivational and Cultural Variations in Mortality Salience Effects: Contemplations on Terror Management Theory and Consumer Behavior

Maheswaran, Durairaj ; Agrawal, Nidhi

Journal of Consumer Psychology, 2004, Vol.14(3), pp.213-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1057-7408 ; DOI: 10.1207/s15327663jcp1403_3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in the global funding and activity of cancer research

Eckhouse, Seth ; Lewison, Grant ; Sullivan, Richard

Molecular Oncology, 2008, Vol.2(1), pp.20-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-7891 ; DOI: 10.1016/j.molonc.2008.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Terror Management Perspective on the Persuasiveness of Fear Appeals

Shehryar, Omar ; Hunt, David M.

Journal of Consumer Psychology, 2005, Vol.15(4), pp.275-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1057-7408 ; DOI: 10.1207/s15327663jcp1504_2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body

Turner, Bryan S

Theory, Culture & Society, May 2006, Vol.23(2-3), pp.223-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2764 ; E-ISSN: 1460-3616 ; DOI: 10.1177/0263276406062576

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brand Personality Structures in the United States and Korea: Common and Culture-Specific Factors

Sung, Yongjun ; Tinkham, Spencer F.

Journal of Consumer Psychology, 2005, Vol.15(4), pp.334-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1057-7408 ; DOI: 10.1207/s15327663jcp1504_8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Durairaj Maheswaran
  2. Sullivan, R.
  3. Lewison, Grant
  4. Turner, RC
  5. Tinkham, Spencer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...