skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Ngôn ngữ: French xóa Năm xuất bản: 2004đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of pricing and markets for water allocation

Zilberman, David ; Schoengold, Karina

Canadian Water Resources Journal, Spring, 2005, Vol.30(1), p.47(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0701-1784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic aspects of irrigation water pricing

Tsur, Yacov

Canadian Water Resources Journal, Spring, 2005, Vol.30(1), p.31(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0701-1784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balkanisation des infrastructures de telecommunications et management du territoire: une approche par l'economie des reseaux *

Vicente, Jerome

Canadian Journal of Regional Science, Summer, 2004, Vol.27(2), p.155(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0705-4580

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zilberman, D
  2. Tsur, Y
  3. Schoengold, Karina
  4. Zilberman, David
  5. Schoengold, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...