skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 402  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2004đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
3G wireless with WiMAX and Wi-Fi : 802.16 and 802.11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3G wireless with WiMAX and Wi-Fi : 802.16 and 802.11

Smith Clint; Meyer John

New York : McGraw-Hill, c2005. - (621.384 SMI 2005) - ISBN0071440828

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
A CARRIER-SENSE BASED TRANSMISSION POWER CONTROL PROTOCOL FOR 802.11 NETWORKS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A CARRIER-SENSE BASED TRANSMISSION POWER CONTROL PROTOCOL FOR 802.11 NETWORKS

Rao, Jayanthi ; Biswas, Subir

Personal Wireless Communications : PWC'05, 2005, pp.173-180

ISBN: 9781860947315 ; DOI: 10.1142/9781860947315_0019

Toàn văn sẵn có

3
QOS PROVISIONING MECHANISMS FOR IEEE 802.11 WLANS: A PERFORMANCE EVALUATION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

QOS PROVISIONING MECHANISMS FOR IEEE 802.11 WLANS: A PERFORMANCE EVALUATION

Villalón, José ; Cuenca, Pedro ; Orozco-Barbosa, Luis

Personal Wireless Communications : PWC'05, 2005, pp.205-216

ISBN: 9781860947315 ; DOI: 10.1142/9781860947315_0023

Toàn văn sẵn có

4
COMPASS: DECENTRALIZED MANAGEMENT AND ACCESS CONTROL FOR WLANS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPASS: DECENTRALIZED MANAGEMENT AND ACCESS CONTROL FOR WLANS

Hecker, Artur ; Blass, Erik-Oliver ; Labiod, Houda

Personal Wireless Communications : PWC'05, 2005, pp.197-204

ISBN: 9781860947315 ; DOI: 10.1142/9781860947315_0022

Toàn văn sẵn có

5
EFFECT OF TIME-CORRELATED ERRORS ON POWER SAVING MECHANISMS FOR IEEE 802.11 INFRASTRUCTURE NETWORKS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFECT OF TIME-CORRELATED ERRORS ON POWER SAVING MECHANISMS FOR IEEE 802.11 INFRASTRUCTURE NETWORKS

Safdar, G. A. ; Scanlon, W. G.

Personal Wireless Communications : PWC'05, 2005, pp.189-196

ISBN: 9781860947315 ; DOI: 10.1142/9781860947315_0021

Toàn văn sẵn có

6
CHAOS SHIFT KEYING AND IEEE 802.11a
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAOS SHIFT KEYING AND IEEE 802.11a

Plitsis, G.

Personal Wireless Communications : PWC'05, 2005, pp.181-188

ISBN: 9781860947315 ; DOI: 10.1142/9781860947315_0020

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rate adaptive protocol for multirate IEEE 802.11 networks

Xi, Yong ; Huang, Qingyan ; Wei, Jibo ; Zhao, Haitao

Journal of Electronics (China), 2007, Vol.24(3), pp.289-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9822 ; E-ISSN: 1993-0615 ; DOI: 10.1007/s11767-006-0008-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance enhancement and bandwidth guarantee in IEEE 802.11 wireless LANs

Peng, Yong ; Cheng, Shi-Duan

Journal of Computer Science and Technology, 2004, Vol.19(2), pp.150-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/BF02944792

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
802.11 WLANs and IP networking: security, QoS, and mobility
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11 WLANs and IP networking: security, QoS, and mobility

Anand R. Prasad ; Neeli R. Prasad

ISBN10: 1580537898 ; ISBN13: 9781580537896 ; E-ISBN10: 1580537901 ; E-ISBN13: 9781580537902

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Throughput Analysis and Admission Control for IEEE 802.11a

Ergen, Dr. Mustafa ; Varaiya, Pravin

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel MAC mechanism to resolve 802.11 performance anomaly

Cheng, Yan-hong ; Li, Zhi-shu ; Xing, Jian-chuan ; Zhu, Li

Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, 2007, Vol.8(10), pp.1573-1583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-565X ; E-ISSN: 1862-1775 ; DOI: 10.1631/jzus.2007.A1573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경쟁 기반 MAC에서의 반복적 톤 기반 경쟁 기법

안재현(Jaehyun Ahn) ; 윤정균(Jeongkyun Yun) ; 박세웅(Saewoong Bahk)

한국통신학회논문지, 2007, Vol.32(5), pp.460-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planar monopole antenna with wideband operation

Tseng, Ching‐Fang ; Huang, Cheng‐Liang

Microwave and Optical Technology Letters, March 2007, Vol.49(3), pp.696-699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-2477 ; E-ISSN: 1098-2760 ; DOI: 10.1002/mop.22241

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of stop-and-wait and go-back-N ARQ schemes for IEEE 802.11e wireless infrared networks

Varthis, Evagelos G ; Fotiadis, Dimitrios I

Computer Communications, 2006, Vol.29(8), pp.1015-1025 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; E-ISSN: 1873-703X ; DOI: 10.1016/j.comcom.2005.06.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimental performance analysis of MAC multicast in 802.11b networks for VoIP traffic

Kappes, Martin

Computer Communications, 2006, Vol.29(8), pp.938-948 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; E-ISSN: 1873-703X ; DOI: 10.1016/j.comcom.2005.06.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance analysis of Internet applications over an adaptive IEEE 802.11 MAC architecture

Baroudi, Uthman ; Mohiuddin, Mohammed Aijaz

Journal of the Franklin Institute, 2006, Vol.343(4), pp.352-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-0032 ; E-ISSN: 1879-2693 ; DOI: 10.1016/j.jfranklin.2006.02.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEEE 802.11 무선랜의 성능 향상을 위한 Binary Negative-Exponential Backoff 알고리즘

기형주(Hyung Joo Ki) ; 최승혁(Seung-Hyuk Choi) ; 정민영(Min Young Chung) ; 이태진(Tae-Jin Lee)

한국통신학회논문지, 2006, Vol.31(12A), pp.1229-1237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient and fast retransmission for wireless networks

Tseng, Hsueh-Wen ; Pang, Ai-Chun ; Kuo, Chin-Fu ; Sheu, Shiann-Tsong

Computer Communications, 2006, Vol.29(15), pp.2964-2974 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; E-ISSN: 1873-703X ; DOI: 10.1016/j.comcom.2006.04.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An implementation and verification of IEEE 802.11 wireless network management system

Oe, Masafumi ; Hazeyama, Hiroaki ; Yamamoto, Seiichi ; Shirahata, Shin

Electronics and Communications in Japan (Part I: Communications), December 2005, Vol.88(12), pp.20-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-6621 ; E-ISSN: 1520-6424 ; DOI: 10.1002/ecja.20214

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive Analysis of the IEEE 802.11

Pham, Peter

Mobile Networks and Applications, 2005, Vol.10(5), pp.691-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-469X ; E-ISSN: 1572-8153 ; DOI: 10.1007/s11036-005-3363-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 402  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (304)
 2. Korean  (18)
 3. Chinese  (14)
 4. French  (7)
 5. Portuguese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Naval Postgraduate School Monterey Ca
 2. Turletti, Thierry
 3. Choi, Sunghyun
 4. Agrawal, Dharma P.
 5. Kwon, Younggoo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...