skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2004đến2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rates and patterns of gene duplication and loss in the human genome

Cotton, James A. ; Page, Roderic D. M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2005, Vol.272(1560), pp.277-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: 10.1098/rspb.2004.2969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of human gene family phylogenies

Cotton, James A ; Page, Roderic D M

BMC evolutionary biology, 29 August 2006, Vol.6, pp.66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2148 ; PMID: 16939643 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of human gene family phylogenies

Cotton, James A ; Page, Roderic Dm

BMC Evolutionary Biology, 2006, Vol.6, p.66-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-6-66 ; PMCID: 1618862 ; PMID: 16939643

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of human gene family phylogenies

Cotton James A ; Page Roderic DM

BMC Evolutionary Biology, 01 August 2006, Vol.6(1), p.66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-6-66

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Information Content of Trees and Their Matrix Representations

Wilkinson, Mark ; Cotton, James A ; Thorley, Joseph L ; Steel, Mike

Systematic Biology, 2004, Vol. 53(6), pp.989-1001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1080/10635150490522737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discriminating Supported and Unsupported Relationships in Supertrees Using Triplets

Cotton, James A ; Slater, Claire S. C ; Wilkinson, Mark ; Steel, Mike

Systematic Biology, 2006, Vol. 55(2), pp.345-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1080/10635150500481556

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Support and Finding Unsupported Relationships in Supertrees

Wilkinson, Mark ; Pisani, Davide ; Cotton, James A ; Corfe, Ian ; Savolainen, Vincent

Systematic Biology, 2005, Vol. 54(5), pp.823-831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1080/10635150590950362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Shape of Supertrees to Come: Tree Shape Related Properties of Fourteen Supertree Methods

Wilkinson, Mark ; Cotton, James A ; Creevey, Chris ; Eulenstein, Oliver ; Harris, Simon R ; Lapointe, Francois - Joseph ; Levasseur, Claudine ; Mcinerney, James O ; Pisani, Davide ; Thorley, Joseph L ; Bininda - Emonds, Olaf

Systematic Biology, 2005, Vol. 54(3), pp.419-431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1080/10635150590949832

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James A.
  2. Cotton, James
  3. Cotton, J.A.
  4. Wilkinson, Mark
  5. Wilkinson, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...