skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Năm xuất bản: 2004đến2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimental study on the role of software synthesized 3D sound in augmented reality environments

Zhou, Zhiying ; Cheok, Adrian David ; Yang, Xubo ; Qiu, Yan

Interacting with Computers, 2004, Vol.16(5), pp.989-1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2004.06.014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qiu, Yan
  2. Yang, Xb
  3. Cheok, AD
  4. Zhou, Zy
  5. Zhou, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...