skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Năm xuất bản: 2004đến2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance.com: Democracy in the Information Age

Gibbons, Michael

Academy of Management. The Academy of Management Review, pp.691-695 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03637425 ; E-ISSN: 19303807

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet in the Workplace: How New Technology Is Transforming Work

Troyer, Lisa

Administrative Science Quarterly, Vol.50(2), pp.310-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018392 ; E-ISSN: 19303815 ; DOI: 10.2189/asqu.2005.50.2.310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Global Internet Economy

Ensign, Prescott

Administrative Science Quarterly, pp.147-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018392 ; E-ISSN: 19303815

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markets, Information and Communication: Austrian Perspectives on the Internet Economy

Rosner, Peter

Economica, Vol.72(288), pp.730-732 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130427 ; E-ISSN: 14680335 ; DOI: 10.1111/j.1468-0335.2005.00441_5.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Markets: How Firms Can Design and Profit from Online Auctions and Exchanges

Park, Sunju

Interfaces, Vol.34(4), pp.323-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00922102 ; E-ISSN: 1526551X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Park, S
  2. Nye, Joseph S.
  3. Heck, Eric
  4. Park, Sunju
  5. Rosner, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...