skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Năm xuất bản: 2004đến2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markets for Electronic Books: Emerging Markets for Books, from Creator to Consumer

Chowdhury, Gobinda G.;

Online Information Review, 01 June 2004, Vol.28(3), pp.241-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520410543724

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book Publishing Success: How Anyone Can Write, Compile and Sell E-books on the Internet

Srisa-Ard, Surithong;

Online Information Review, 01 December 2005, Vol.29(6), pp.686-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520510638133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Rights Management and Content Development

Calvert, Philip;

Online Information Review, 01 April 2004, Vol.28(2), pp.164-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520410539576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Calvert, Philip
  2. Calvert, P
  3. Srisa-Ard, Surithong
  4. Srisa-Ard, S
  5. Chowdhury, Gobinda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...