skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, Vladimir V xóa Năm xuất bản: 2004đến2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxm1b transcription factor is essential for development of hepatocellular carcinomas and is negatively regulated by the p19ARF tumor suppressor

Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Wang, Xinhe ; Petrovic, Vladimir ; Kuechle, Joseph ; Yoder, Helena M ; Dennewitz, Margaret B ; Shin, Brian ; Datta, Abhishek ; Raychaudhuri, Pradip ; Costa, Robert H

Genes & development, 01 April 2004, Vol.18(7), pp.830-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-9369 ; PMID: 15082532 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The forkhead box m1 transcription factor is essential for embryonic development of pulmonary vasculature

Kim, Il-Man ; Ramakrishna, Sneha ; Gusarova, Galina A ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

The Journal of biological chemistry, 10 June 2005, Vol.280(23), pp.22278-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 15817462 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional characterization of evolutionarily conserved DNA regions in forkhead box f1 gene locus

Kim, Il-Man ; Zhou, Yan ; Ramakrishna, Sneha ; Hughes, Douglas E ; Solway, Julian ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

The Journal of biological chemistry, 11 November 2005, Vol.280(45), pp.37908-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 16144835 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mouse Forkhead Box m1 transcription factor is essential for hepatoblast mitosis and development of intrahepatic bile ducts and vessels during liver morphogenesis

Krupczak-Hollis, Katherine ; Wang, Xinhe ; Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Wang, I-Ching ; Dennewitz, Margaret B ; Yoder, Helena M ; Kiyokawa, Hiroaki ; Kaestner, Klaus H ; Costa, Robert H

Developmental Biology, 2004, Vol.276(1), pp.74-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1016/j.ydbio.2004.08.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New and unexpected: forkhead meets ARF

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Raychaudhuri, Pradip

Current Opinion in Genetics & Development, 2005, Vol.15(1), pp.42-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-437X ; E-ISSN: 1879-0380 ; DOI: 10.1016/j.gde.2004.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CAR nuclear receptor and hepatocyte proliferation

Costa, Robert H. ; Kalinchenko, Vladimir V. ; Tan, Yongjun ; Wang, I‐Ching

Hepatology, November 2005, Vol.42(5), pp.1004-1008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1002/hep.20953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxf1 haploinsufficiency reduces Notch-2 signaling during mouse lung development

Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Kim, Il-Man ; Shin, Brian ; Yoder, Helena M ; Clark, Jean ; Sapozhnikov, Alexander M ; Whitsett, Jeffrey A ; Costa, Robert H

American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, March 2004, Vol.286(3), pp.L521-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0605 ; PMID: 14607778 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kalinichenko, Vladimir V.
  2. Costa, Robert H.
  3. Costa, R.H.
  4. Yoder, Helena M.
  5. Gusarova, Galina A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...