skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Năm xuất bản: 2003đến2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lossless Compression of Radiographs Dataset for comparison of lossless compression schemes; Verlustfreie Kompression von Radiographien Datensatz für den Vergleich verlustfreier Kompressionsalgorithmen

Deserno, Thomas ; Schubert, Henning ; Ott, B. ; Leisten, M.

DOI: 10.18154/RWTH-2016-06147

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

11,000 IRMA images of 116 categories for ImageCLEFmed 2006; 11.000 IRMA Bilder in 116 Kategorien für ImageCLEFmed 2006

Deserno, Thomas ; Schubert, Henning ; Ott, B. ; Leisten, M.

DOI: 10.18154/RWTH-2016-06148

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

10,000 IRMA images of 57 categories for ImageCLEFmed 2005; 10.000 IRMA Bilder in 57 Kategorien für ImageCLEFmed 2005

Lehmann, Thomas ; Schubert, Henning ; Ott, B. ; Leisten, M.

DOI: 10.18154/RWTH-2016-06152

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Datasets to "The IRMA code for unique classification of medical images"; Datensätze zu "The IRMA code for unique classification of medical images"

Deserno, Thomas ; Schubert, Henning ; Keysers, Daniel Martin ; Kohnen, Michael ; Wein, Berthold B.

DOI: 10.18154/RWTH-2016-08954

Toàn văn sẵn có

5
Coding of BPM Conference Papers 2003-2014
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coding of BPM Conference Papers 2003-2014

DOI: 10.4225/09/5631562D12354

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, Minorities, and Persons with Disabilities in Science and Engineering: 2004. NSF 04-317

National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schubert, Henning
  2. Ott, B.
  3. Deserno, Thomas
  4. Leisten, M.
  5. Wein, Berthold B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...