skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of Ame xóa Chủ đề: Rna xóa Năm xuất bản: 2003đến2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and assembly of an augmented Sm-like archaeal protein 14-mer.(Abstract)

Mura, Cameron ; Phillips, Martin ; Kozhukhovsky, Anna ; Eisenberg, David

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 15, 2003, Vol.100(8), p.4539(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global profiling of Shewanella oneidensis MR-1: expression of hypothetical genes and improved functional annotations.(Author Abstract)

Kolker, Eugene ; Picone, Alex F. ; Galperin, Michael Y. ; Romine, Margaret F. ; Higdon, Roger ; Makarova, Kira S. ; Kolker, Natali ; Anderson, Gordon A. ; Qiu, Xiaoyun ; Auberry, Kenneth J. ; Babnigg, Gyorgy ; Beliaev, Alex S. ; Edlefsen, Paul ; Elias, Dwayne A. ; Gorby, Yuri A. ; Holzman, Ted ; Klappenbach, Joel A. ; Konstantinidis, Konstantinos T. ; Land, Miriam L. ; Lipton, Mary S. ; Mccue, Lee - Ann ; Monroe, Matthew ; Pasa - Tolic, Ljiljana ; Pinchuk, Grigoriy ; Purvine, Samuel ; Serres, Margrethe H. ; Tsapin, Sasha ; Zakrajsek, Brian A. ; Zhu, Wenhong ; Zhou, Jizhong ; Larimer, Frank W. ; Lawrence, Charles E. ; Riley, Monica ; Collart, Frank R. ; Yates, John R. , Iii ; Smithe, Richard D. ; Giometti, Carol S. ; Nealson, Kenneth H. ; Fredrickson, James K. ; Tiedje, James M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 8, 2005, Vol.102(6), p.2099(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mura, Cameron
  2. Kolker, Eugene
  3. Kozhukhovsky, Anna
  4. Qiu, Xiaoyun
  5. Zhu, Wenhong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...