skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Heart Failure xóa Năm xuất bản: 2003đến2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAD(P)H oxidase and multidrug resistance protein genetic polymorphisms are associated with doxorubicin-induced cardiotoxicity

Wojnowski, Leszek ; Kulle, Bettina ; Schirmer, Markus ; Schlüter, Gregor ; Schmidt, Albrecht ; Rosenberger, Albert ; Vonhof, Stefan ; Bickeböller, Heike ; Toliat, Mohammad Reza ; Suk, Eun-Kyung ; Tzvetkov, Mladen ; Kruger, Anke ; Seifert, Silvia ; Kloess, Marita ; Hahn, Heidi ; Loeffler, Markus ; Nürnberg, Peter ; Pfreundschuh, Michael ; Trümper, Lorenz ; Brockmöller, Jürgen ; Hasenfuss, Gerd

Circulation, 13 December 2005, Vol.112(24), pp.3754-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 16330681 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescue of cardiomyocyte dysfunction by phospholamban ablation does not prevent ventricular failure in genetic hypertrophy

Song, Qiujing ; Schmidt, Albrecht G ; Hahn, Harvey S ; Carr, Andrew N ; Frank, Beate ; Pater, Luke ; Gerst, Mike ; Young, Karen ; Hoit, Brian D ; Mcconnell, Bradley K ; Haghighi, Kobra ; Seidman, Christine E ; Seidman, Jonathan G ; Dorn, Gerald W ; Kranias, Evangelia G

The Journal of clinical investigation, March 2003, Vol.111(6), pp.859-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9738 ; PMID: 12639992 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compensated hypertrophy of cardiac ventricles in aged transgenic FVB/N mice overexpressing calsequestrin

Sato, Yoji ; Schmidt, Albrecht ; Kiriazis, Helen ; Hoit, Brian ; Kranias, Evangelia

Molecular and Cellular Biochemistry, 2003, Vol.242(1), pp.19-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-8177 ; E-ISSN: 1573-4919 ; DOI: 10.1023/A:1021196402952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphic SERCA2a variants do not account for inter-individual differences in phospholamban-SERCA2a interactions in human heart failure

Schmidt, Albrecht G. ; Haghighi, Kobra ; Frank, Beate ; Pater, Luke ; Dorn, Gerald W. ; Walsh, Richard A. ; Kranias, Evangelia G.

Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 2003, Vol.35(7), pp.867-870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2828 ; DOI: 10.1016/S0022-2828(03)00111-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.G.
  2. Schmidt, Albrecht
  3. Schmidt, Albrecht G
  4. Schmidt, AG
  5. Kranias, Evangelia G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...