skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Systems xóa Năm xuất bản: 2002đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The brave new world of design requirements

Jarke, Matthias ; Loucopoulos, Pericles ; Lyytinen, Kalle ; Mylopoulos, John ; Robinson, William

Information Systems, 2011, Vol.36(7), pp.992-1008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2011.04.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented modeling with A dora

Glinz, Martin ; Berner, Stefan ; Joos, Stefan

Information Systems, 2002, Vol.27(6), pp.425-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/S0306-4379(02)00015-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards requirements-driven information systems engineering: the Tropos project

Castro, Jaelson ; Kolp, Manuel ; Mylopoulos, John

Information Systems, 2002, Vol.27(6), pp.365-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/S0306-4379(02)00012-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mylopoulos, J.
  2. Mylopoulos, John
  3. Jarke, M
  4. Berner, S
  5. Glinz, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...