skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2002đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

The American Sociologist, 2010, Vol.41(4), pp.375-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1232 ; E-ISSN: 1936-4784 ; DOI: 10.1007/s12108-010-9107-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Membership, and the Modern Nation-State: Internal and External Dimensions of the Politics of Belonging

Brubaker, Rogers

Journal of Interdisciplinary History, 2010, Vol.41(1), pp.61-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953 ; DOI: 10.1162/jinh.2010.41.1.61

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, race, and nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, Annual, 2009, Vol.35, p.21(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transborder Membership Politics in Germany and Korea

Brubaker, Rogers ; Kim, Jaeeun

European Journal of Sociology, 2011, Vol.52(1), pp.21-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975611000026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, 2009, Vol.35, p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-070308-115916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, 1 January 2009, Vol.35, pp.21-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Membership, and the Modern Nation-State: Internal and External Dimensions of the Politics of Belonging

Brubaker, Rogers, --

Journal of Interdisciplinary History, 2010, Vol.41(1), pp.61-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953 ; E-ISSN: 1530-9169

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism.(Author abstract)(Report)

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, Annual, 2009, Vol.35, p.21(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity without groups

Brubaker, Rogers

European Journal of Sociology, 2002, Vol.43(2), pp.163-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; DOI: 10.1017/S0003975602001066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Comparativism?

Brubaker, Rogers

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neither Individualism nor ‘Groupism’: A Reply to Craig Calhoun

Brubaker, Rogers

Ethnicities, December 2003, Vol.3(4), pp.553-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796803003004006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity without groups

Brubaker, Rogers

Archives Européennes de Sociologie, Aug 2002, Vol.43(2), pp.163-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039756 ; E-ISSN: 14740583 ; DOI: 10.1017/S0003975602001066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1848 in 1998: The Politics of Commemoration in Hungary, Romania, and Slovakia

Brubaker, Rogers; Feischmidt, Margit

Comparative Studies in Society and History, 2002, Vol.44(4), pp.700-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S0010417502000336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Citizenship and nationhood in france and germany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship and nationhood in france and germany

Brubaker, Rogers

ISBN10: 0674131789 ; ISBN13: 9780674131781 ; E-ISBN10: 0674028945 ; E-ISBN13: 9780674028944

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Die Diaspora des Diaspora-Konzepts
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Diaspora des Diaspora-Konzepts

Brubaker, Rogers; Müller, Marion (Editor) ; Zifonun, Dariuš (Editor)

Ethnowissen: Soziologische Beiträge zu ethnischer Differenzierung und Migration, pp.289-309

ISBN: 9783531162263 ; ISBN: 3531162268 ; E-ISBN: 9783531924496 ; E-ISBN: 3531924494 ; DOI: 10.1007/978-3-531-92449-6_11

Toàn văn sẵn có

17
Ethnicity as cognition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity as cognition

Brubaker, Rogers ; Loveman, Mara ; Stamatov, Peter

Theory and Society, 02/2004, Vol.33(1), pp.31-64 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:RYSO.0000021405.18890.63

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity as cognition

Brubaker, Rogers ; Loveman, Mara ; Stamatov, Peter

Theory and Society, 2004, Vol.33(1), pp.31-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1023/B:RYSO.0000021405.18890.63

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Ethnicity without groups
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity without groups

Brubaker, Rogers

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, pp.50-77

ISBN: 9780521603171 ; ISBN: 9780521842297 ; ISBN: 052160317X ; ISBN: 0521842298 ; E-ISBN: 9780511489235 ; E-ISBN: 0511489234 ; DOI: 10.1017/CBO9780511489235.004

Toàn văn sẵn có

20
Rethinking classical theory
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking classical theory

Brubaker, Rogers; Swartz, David L (Editor) ; Zolberg, Vera L (Editor)

After Bourdieu: Influence, Critique, Elaboration, pp.25-64

ISBN: 9781402025884 ; ISBN: 1402025882 ; E-ISBN: 9781402025891 ; E-ISBN: 1402025890 ; DOI: 10.1007/1-4020-2589-0_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2003  (2)
 3. 2004đến2008  (4)
 4. 2009đến2010  (10)
 5. Sau 2010  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (16)
 2. Book Chapters  (3)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brubaker, Rogers, --
 2. Brubaker, R.
 3. Rogers Brubaker
 4. Stamatov, P.
 5. Loveman, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...