skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sautman, Barry xóa Năm xuất bản: 2002đến2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of the Dalai Lama's New Initiative for Autonomy

Baogang, He ; Sautman, Barry

Pacific Affairs, 2006, Vol.78(4), pp.601-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forest for the Trees: Trade, Investment and the China-in-Africa Discourse

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

Pacific Affairs, 2008, Vol.81(1), pp.9-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Cultural Genocide and Asian State Peripheries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Genocide and Asian State Peripheries

Sautman, Barry

E-ISBN: 9780230601192 E-ISBN: 0230601197 DOI: 10.1057/9780230601192 ISBN: 9781403975744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resolving the Tibet Question: Problems and prospects

Sautman, Barry

Journal of Contemporary China, 01 February 2002, Vol.11(30), p.77-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-0564 ; E-ISSN: 1469-9400 ; DOI: 10.1080/10670560120091156

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonialism, genocide, and Tibet

Sautman, Barry

Asian Ethnicity, 01 October 2006, Vol.7(3), p.243-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-1369 ; E-ISSN: 1469-2953 ; DOI: 10.1080/14631360600926949

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sautman, Barry
  2. Sautman, B
  3. Barry Sautman
  4. Baogang, He
  5. He, Baogang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...