skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Cooperation xóa Nhan đề tạp chí: Bulletin of the World Health Organization xóa Năm xuất bản: 2002đến2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International law and communicable diseases

Aginam, Obijiofor

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, 2002, Vol.80(12), pp.946-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aginam, Obijiofor
  2. Aginam, O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...