skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcclellan, Mark xóa Năm xuất bản: Sau 2000 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malpractice law and health care reform optimal liability policy in an era of managed care

Kessler, Daniel; Mcclellan, Mark

Journal of public economics, 2002, Vol.84(2), pp. 175-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How liability law affects medical productivity

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

Journal of health economics, 2002, Vol.21(6), pp. 931-955 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of hospital ownership on medical productivity

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

The Rand journal of economics, 2002, Vol.33(3), pp. 488-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07416261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productivity change in health care

Cutler, David M; Mcclellan, Mark

The American economic review, 2001, Vol.91(2), pp. 281-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare and the federal budget past experience, current policy, future prospects

Mcclellan, Mark

Tax policy and the economy, 2001, pp. 167-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-8649

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcclellan, Mark
  2. Kessler, Daniel
  3. McClellan, M.
  4. Kessler, Dp
  5. Mcclellan, Mark B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...