skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Nhan đề tạp chí: Social Research xóa Năm xuất bản: 2001đến2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1989 and the Creativity of the Political

Goldfarb, Jeffrey C.

Social Research, 1 December 2001, Vol.68(4), pp.993-1010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucianization: A Future in the Tradition

Xiaoguang, Kang ; Liu, Huiqing

Social Research, 1 April 2006, Vol.73(1), pp.77-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil Courage and Human Dignity: How to Regain Respect for the Fundamental Values of Western Democracy

Schwan, Gesine

Social Research, 1 April 2004, Vol.71(1), pp.107-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tyranny of Petty Coercion

Robinson, Marilynne

Social Research, 1 April 2004, Vol.71(1), pp.29-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe

Offe, Claus ; Adler, Pierre

Social Research, 1 October 2004, Vol.71(3), pp.501-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts on Fear in Global Society

Hoffmann, Stanley

Social Research, 1 December 2004, Vol.71(4), pp.1023-1036 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictatorship Before and After Totalitarianism

Arato, Andrew

Social Research, 1 July 2002, Vol.69(2), pp.473-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Self-Governing Society Twenty Years After: Democracy and the Third Sector in Poland

Kurczewski, Jacek ; Kurczewska, Joanna

Social Research, 1 December 2001, Vol.68(4), pp.937-976 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Totalitarian Lies and Post-Totalitarian Guilt: The Question of Ethics in Democratic Politics

Grunenberg, Antonia

Social Research, 1 July 2002, Vol.69(2), pp.359-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arendt's Concept and Description of Totalitarianism

Kohn, Jerome

Social Research, 1 July 2002, Vol.69(2), pp.621-656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Montesinos Virus

Michnik, Adam ; Matynia, Elzbieta

Social Research, 1 December 2001, Vol.68(4), pp.905-916 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy, Secrecy, Idiocy

Neocleous, Mark

Social Research, 1 April 2002, Vol.69(1), pp.85-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and Groups

Plotke, David

Social Research, 1 July 2003, Vol.70(2), pp.463-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Opposition in Private to Engagement in Public: Motives for Citizen Participation in the Post-1989 New Democracies of Central Europe

Szalai, Júlia

Social Research, 1 April 2002, Vol.69(1), pp.71-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small Government, Big Society? What Role for the State in the Chinese Transition Process?

Hui, Qin ; Liu, Huiqing

Social Research, 1 April 2006, Vol.73(1), pp.29-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Nation, Democracy: Questioning Patriotism in the New South Africa

Maré, Gerhard

Social Research, 1 October 2005, Vol.72(3), pp.501-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America: A View from Egypt

Sherbiny, Naiem A.

Social Research, 1 December 2005, Vol.72(4), pp.831-856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2002  (3)
  2. 2002đến2002  (5)
  3. 2003đến2003  (1)
  4. 2004đến2005  (6)
  5. Sau 2005  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...