skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Năm xuất bản: 2001đến2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orality and Basque Nationalism: Dancing with the Devil or Waltzing into the Future?

Linda White

Oral Tradition, 01 March 2001, Vol.16(1), pp.3-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-5365 ; E-ISSN: 1542-4308

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching colonial history through film

Murray, Alison

French Historical Studies, 2002, 2011, Vol.25(1), p.41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-1071 ; E-ISSN: 1527-5493 ; DOI: 10.1215/00161071-25-1-41

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
City of the Queen A Novel of Colonial Hong Kong
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City of the Queen A Novel of Colonial Hong Kong

Shih Shu - Ching

E-ISBN 0231134568 ; E-ISBN 0231134576 ; E-ISBN 9780231134569 ; E-ISBN 9780231134576 ; E-ISBN 9780231509893

Toàn văn không sẵn có

4
A Private Life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Private Life

Chen Ran

E-ISBN 0231131968 ; E-ISBN 9780231131964 ; E-ISBN 9780231506915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kline, C
  2. Shih Shu - Ching
  3. Goldblatt, Howard
  4. Ran, Chen
  5. Murray, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...