skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Năm xuất bản: 2001đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethiopia politics: Water diplomacy

Economist Intelligence Unit: Country ViewsWire, May 27, 2011

Toàn văn không sẵn có

2
U.S. Deterrence and Coercive Diplomacy and China' s Coping Strategy - U.S. Deterrence and Coercive Diplomacy and China' s Coping Strategy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Deterrence and Coercive Diplomacy and China' s Coping Strategy - U.S. Deterrence and Coercive Diplomacy and China' s Coping Strategy

Zhang ; Wenzong

现代国际关系:英文版 - Contemporary International Relations, 2017, Vol.27(01), pp.29-49

ISSN: 1003-3408

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art, Cold War Diplomacy and Commonwealth: Australian and Canadian Art at the Tate Gallery 1962–1964

Scott, Sarah

Journal of Australian Studies, 15 November 2017, Vol.41(4), p.487-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1444-3058 ; E-ISSN: 1835-6419 ; DOI: 10.1080/14443058.2017.1382552

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East German Intelligence and Ireland, 1949–90: Espionage, Terrorism and Diplomacy

Childs, David

German Politics, 10 April 2015, p.1-2

ISSN: 0964-4008 ; E-ISSN: 1743-8993 ; DOI: 10.1080/09644008.2015.1029305

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan's diplomacy scandal deepens as one accused goes public

Asian Political News, May 5, 2008

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

評介保羅.甘迺迪(Paul Kennedy)著《外交背後的現實:英國外交政策的背景影響因素,一八六五至一九八○》(The Realities Behind Diplomacy: Background Influences on British External Policy, 1865-1980)

呂慎華; 呂慎華 ; 國立中興大學歷史學系

中興史學, Volume 8, Page(s) 75-89.

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Revolution: The Franco-American Alliance of 1778 (Book Review)

Sherrill, Peter T.

The Journal of Southern History, 1 May 1982, Vol.48(2), pp.277-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: 10.2307/2207117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baker tours the Mideast on a shuttle that leaves no tracks. (James A. Baker's secretive diplomacy) (International Pages) (After the War)

Friedman, Thomas L.

The New York Times, April 23, 1991, Vol.140, p.A7(N) pA11(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1968 Paris peace negotiations: a two level game?

Milne, David

Review of International Studies, 1 April 2011, Vol.37(2), pp.577-599

ISSN: 02602105 ; E-ISSN: 14699044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The voice of China in Africa: media, communication technologies and image-building

Jiang, Fei ; Li, Shubo ; Rønning, Helge ; Tjønneland, Elling N.

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Politics and Party Diplomacy
论政党政治与政党外交

孙健

南京政治学院学报 (Journal of PLA Nanjing Institute of Politics), 2004, 20(6), pp.57-59

ISSN: 1001-9774

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Kissinger's Diplomacy of Equilibrium
基辛格均势外交论析

徐萍

西南师范大学学报:人文社会科学版 (Journal of Southwest China Normal University(Philosophy & Social Sciences Edition)), 2003, 29(2), pp.129-133

ISSN: 1000-2677

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Stance on Diplomacy and Their Traditional Cultural Origin
论中国外交观的传统文化渊源

李华锋

东疆学刊 (Dongjiang Journal), 2004, 21(1), pp.98-102

ISSN: 1002-2007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan Economic Diplomacy & Strategy Shift after Cold War
后冷战时期日本经济外交的特点及其战略转型

宋叶萍

武汉大学学报:哲学社会科学版 (Wuhan University Journal (Philosophy & Social Sciences)), 2003, 56(3), pp.370-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-7320

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHINA' S ENVIRORNMENTAL DIPLOMACY: HISTORICAL TRAMSITIONS AND CURRENT CHALLENGES
中国环境外交的历史演变与现实挑战

陈竹华 寿小丽

中国人口资源与环境 (China Polulation.Resources and Environment), 2001, 11(4), pp.51-54

ISSN: 1002-2104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Denotation and Connotation of Chinese Diplomacy's Going beyond Ideology
中国外交超越意识形态的内涵与外延

章一平

深圳大学学报:人文社会科学版 (Journal of Shenzhen University(Humanities & Social Sciences)), 2004, 21(6), pp.54-57

ISSN: 1000-260X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's New Thought on Good-Neighbor Diplomacy A Successful Experiment in Southeast Asia
中国的睦邻外交新思维在东南亚的实践

曹云华 林涛

深圳大学学报:人文社会科学版 (Journal of Shenzhen University(Humanities & Social Sciences)), 2004, 21(3), pp.43-46

ISSN: 1000-260X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on the Relationship between Geopolitics and Northern Song's Diplomacy
略论地缘政治与北宋外交

吴晓萍

安徽大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Anhui University(Philosophy & Social Sciences)), 2004, 28(3), pp.12-16

ISSN: 1001-5019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Strategic Readjustment of China's Diplomacy since 1980s
20世纪80年代以来中国外交的战略性调整

章一平

深圳大学学报:人文社会科学版 (Journal of Shenzhen University(Humanities & Social Sciences)), 2002, 19(6), pp.80-85

ISSN: 1000-260X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyse All-round Diplomacy of PDR Korea
试析朝鲜全方位外交

方雄光

延边大学学报:社会科学版 (Journal of Yanbian University(Social Sciences)), 2001, 34(1), pp.25-27

ISSN: 1009-3311

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 章一平
  2. Lin, Yen-Hung
  3. 蔡华

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...