skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Chủ đề: Law xóa Tác giả/ người sáng tác: Welch, Finis xóa Năm xuất bản: Sau 1999 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth in women's relative wages and in inequality among men : one phenomenon of two?

Welch, Finis

The American economic review, 2000, Vol.90(2), pp. 444-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In honor of Kevin M. Murphy winner of the John Bates Clark Medal

Welch, Finis; Murphy, Kevin M

The journal of economic perspectives : EP : a journal of the American Economic Association, 2000, Vol.14(3), pp. 193-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Welch, Finis
  2. Finis Welch
  3. Welch, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...