skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 134  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 2000đến2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mechanochemical processing of aerospace metals

Froes, F. ; Trindade, B.

Journal of Materials Science, 2004, Vol.39(16), pp.5019-5022 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/B:JMSC.0000039179.07490.39

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-yield surfaces for {111}〈110〉 slip and {111}〈112〉 twinning in fcc metals

Chen, Zhiyong ; Zhang, Xinming ; Liu, Chuming ; Zhou, Zhuoping ; Li, Saiyi

Journal of Materials Science, 2002, Vol.37(13), pp.2843-2848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/A:1015849923537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of elastic mechanical properties during pressureless sintering of powder-processed metals and ceramics

Bruck, Hugh ; Shabana, Yasser ; Xu, Buli ; Laskis, JonPaul

Journal of Materials Science, 2007, Vol.42(18), pp.7708-7715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-007-1675-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetting and mechanical properties, a case study: Liquid metal embrittlement of a martensitic steel by liquid lead and other liquid metals

Legris, A. ; Vogt, J.-B. ; Verleene, A. ; Serre, I.

Journal of Materials Science, 2005, Vol.40(9), pp.2459-2463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-005-1975-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of microfissures on mechanical properties of 308L austenitic stainless steel weld metals

Cui, Y. ; Lundin, Carl

Journal of Materials Science, 2005, Vol.40(5), pp.1281-1283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-005-6952-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tensile and creep behavior of Mg–Zn Alloys with and without Y and Zr as ternary elements

Boehlert, C.

Journal of Materials Science, 2007, Vol.42(10), pp.3675-3684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-006-1352-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edge effects in compression testing periodic cellular metal sandwich cores

Bouwhuis, B. ; Bele, E. ; Hibbard, G.

Journal of Materials Science, 2008, Vol.43(9), pp.3267-3273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-008-2529-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and mechanical properties of as-cast TiAl alloys with higher C additions.(Author abstract)

Wei, Zunjie ; Wang, Hongwei ; Jin, Yunyue ; Zhang, Hu ; Zeng, Songyan

Journal of Materials Science, May, 2002, Vol.37(9), p.1809 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensile properties of a few Mg-Li-Zn alloy thin sheets.(Author abstract)

Takuda, H. ; Matsusaka, H. ; Kikuchi, S. ; Kubota, K.

Journal of Materials Science, Jan, 2002, Vol.37(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heavy interstitials on anelastic properties of Nb-1.0 wt% Zr alloys

Souza, Armando ; Grandini, Carlos ; Florêncio, Odila

Journal of Materials Science, 2008, Vol.43(5), pp.1593-1598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-007-2324-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation into the microstructure and mechanical properties of diffusion bonded TiAl alloys.(Author abstract)

Cam, G. ; Adegpekoglu, G. ; Bohm, K. - H. ; Kocak, M.

Journal of Materials Science, August, 2006, Vol.41(16), p.5273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of rheo-diecast AZ91D magnesium alloy.(Author abstract)

Fan, Z. ; Liu, G. ; Wang, Y.

Journal of Materials Science, June, 2006, Vol.41(12), p.3631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and mechanical properties of AZ91 alloy with combined additions of Ca and Si

Feng, Xue ; Xuegang, Min ; Yangshan, Sun

Journal of Materials Science, 2006, Vol.41(15), pp.4725-4731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-006-0060-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of 0.1% vanadium addition on precipitation behavior and mechanical properties of Al-6063 commercial alloy.(Author abstract)

Camero, S. ; Puchi, E. S. ; Gonzalez, G.

Journal of Materials Science, Nov, 2006, Vol.41(22), p.7361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of minor Sc and Zr addition on the mechanical properties of Friction Stir Processed 2024 Aluminium alloy.(Author abstract)

Cavaliere, P.

Journal of Materials Science, July, 2006, Vol.41(13), p.4299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of microalloying and ceramic particulates on mechanical properties of TiAl-based alloys.(Author abstract)

Peng, L. M. ; Li, Z. ; Li, H.

Journal of Materials Science, Nov, 2006, Vol.41(22), p.7524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of extrusion ratio on microstructure and mechanical properties of microwave-sintered magnesium and Mg/Y 2 O 3 nanocomposite

Tun, K. ; Gupta, M.

Journal of Materials Science, 2008, Vol.43(13), pp.4503-4511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-008-2649-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of rare earth elements on microstructure and high temperature mechanical properties of ZC63 alloy.(Author abstract)

Jun, J. H. ; Kim, J. M. ; Park, B. K. ; Kim, K. T. ; Jung, W. J.

Journal of Materials Science, May, 2005, Vol.40(9), p.2659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on properties of thixoformed high performance 2014 and 201 aluminium alloys.(Author abstract)

Liu, D. ; Atkinson, H. V. ; Kapranos, P. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, Jan, 2004, Vol.39(1), p.99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatments on mechanical properties and fracture behavior of a thixocast A356 aluminum alloy.(Author abstract)

Cavaliere, P. ; Cerri, E. ; Leo, P.

Journal of Materials Science, March, 2004, Vol.39(5), p.1653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 134  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2001  (1)
 3. 2002đến2002  (15)
 4. 2003đến2004  (23)
 5. Sau 2004  (94)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Das, Goutam
 2. Tsuji, Nobuhiro
 3. Lui, Truan-Sheng
 4. Gupta, M
 5. Terada, Daisuke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...