skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Y. xóa Năm xuất bản: 2000đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical states of oxygen implanted in SUS 304 stainless steel and pure metals studied by in situ XPS using synchrotron radiation

Li, Y. ; Baba, Y. ; Sekiguchi, T.

Journal of Materials Science, 2000, Vol.35(24), pp.6123-6130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/A:1026792103075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution of AZ31 magnesium alloy during equal channel angular extrusion.(Author abstract)

Yuanyuan, Li ; Datong, Zhang ; Weiping, Chen ; Ying, Liu ; Guowen, Guo

Journal of Materials Science, June, 2004, Vol.39(11), p.3759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

synthesis and characterization of titanium silicalite-1

Li , Y. G. ; Lee , Y. M. ; Porter , J. F.

Journal of materials science, 2002, Vol.37(10), pp.1959-1965 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution of pores in lotus-type porous metal

Wan, Jiang ; Li, Yanxiang ; Liu, Yuan

Journal of Materials Science, 2007, Vol.42(15), pp.6446-6452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-006-1227-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Mg–Al–Zn alloy sheets severely deformed by accumulative roll-bonding

Zhan, M. ; Li, Y. ; Chen, W. ; Chen, W.

Journal of Materials Science, 2007, Vol.42(22), pp.9256-9261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-007-1885-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Y.
  2. Li, Yy
  3. Liu, Y
  4. Chen, WP
  5. Liu, Yuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...