skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Năm xuất bản: 2000đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Foreign Aid and Political Reform : A Comparative Analysis of Democracy Assistance and Political Conditionality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Aid and Political Reform : A Comparative Analysis of Democracy Assistance and Political Conditionality

Crawford, Gordon, Dr

E-ISBN: 9780230509245 E-ISBN: 023050924X DOI: 10.1057/9780230509245 ISBN: 9780333919828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cold War civil rights: race and the image of American democracy

Dudziak, Mary L.

ISBN: 0-691095-13-2 ; ISBN: 0-691016-61-5 ; ISBN: 978-0691095134 ; ISBN: 978-0691016-61-0 ; ISBN: 978-1400847938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Market Economics, and Development

Dae-Jung, Kim ; Sen, Amartya ; Pei, Minxin ; Stiglitz, Joseph ; Jang, Ha-Sung ; Douglas, William A. ; Inoguchi, Kuniko ; Haggard, Stephan ; Fukuyama, Francis ; You, Jong-Jeun

ISBN: 9780821348628 ; ISBN: 0821348620 ; DOI: 10.1596/0-8213-4862-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The permanence of the political a democratic critique of the radical impulse to transcend politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The permanence of the political a democratic critique of the radical impulse to transcend politics

Schwartz, Joseph M

E-ISBN 1400807174 ; E-ISBN 1400821770 ; E-ISBN 9780691033570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The state of democratic theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state of democratic theory

Shapiro, Ian

E-ISBN 0691115478 ; E-ISBN 140082589X ; E-ISBN 9780691123967

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
When Islam and Democracy Meet : Muslims in Europe and in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Islam and Democracy Meet : Muslims in Europe and in the United States

Cesari, Jocelyne

E-ISBN: 9781403978561 E-ISBN: 1403978565 DOI: 10.1057/9781403978561 ISBN: 9781403971463 ISBN: 9780312294014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Israeli response to Jewish extremism and violence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Israeli response to Jewish extremism and violence

Pedahzur, Ami

ISBN: 9780719063725

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Democratization in the Middle East experiences, struggles, challenges.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization in the Middle East experiences, struggles, challenges.

Saikal, Amin ;Schnabel, Albrecht ;Schnabel, Albrecht;

E-ISBN 9280810855 ; E-ISBN 9789280810851

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Democratic education.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic education.

Gutmann, Amy

E-ISBN 1400810280 ; E-ISBN 1400822912 ; E-ISBN 9780691009162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The Conditions of Democracy in Europe 1919-39 : Systematic Case Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Conditions of Democracy in Europe 1919-39 : Systematic Case Studies

Berg-Schlosser, Dirk; Mitchell, Jeremy, Dr

E-ISBN: 9780333993774 E-ISBN: 0333993772 DOI: 10.1057/9780333993774 ISBN: 9780333648285

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Grasping the democratic peace principles for a post-cold war world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grasping the democratic peace principles for a post-cold war world

Russett, Bruce

E-ISBN 1400806933 ; E-ISBN 1400821029 ; E-ISBN 9780691001647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Globalism and Local Democracy : Challenge and Change in Europe and North America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalism and Local Democracy : Challenge and Change in Europe and North America

Hambleton, Robin; Savitch, H.V., Professor; Stewart, Murray, Professor

E-ISBN: 9780230502741 E-ISBN: 0230502741 DOI: 10.1057/9780230502741 ISBN: 9780333993736 ISBN: 9780333772256

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Democracy and tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and tradition

Stout, Jeffrey

E-ISBN 0691102937 ; E-ISBN 0691123829 ; E-ISBN 9780691123820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Presidents, Prime Ministers and Chancellors : Executive Leadership in Western Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidents, Prime Ministers and Chancellors : Executive Leadership in Western Democracies

Helms, Ludger, Dr

E-ISBN: 9780230502918 E-ISBN: 0230502911 DOI: 10.1057/9780230502918 ISBN: 9781403942517 ISBN: 9781403942500

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stout, J.
  2. Stout, Jeffrey
  3. Schnabel, Albrecht
  4. Shapiro, Ian
  5. Gutmann, Amy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...