skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Năm xuất bản: 1999đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Haze" over Southeast Asia: Challenging the ASEAN Mode of Regional Engagement

Cotton, James

Pacific Affairs, 1 October 1999, Vol.72(3), pp.331-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: 10.2307/2672225

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Peacekeeping' in East Timor: An Australian Policy Departure

Cotton, James

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1999, Vol.53(3), p.237-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049919993836

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental insights on the geometry and kinematics of fold-and-thrust belts above weak, viscous evaporitic décollement; a discussion

Koyi, Hemin A. ; Cotton, James

Journal of Structural Geology, 2004, Vol.26(11), pp.2139-2141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8141 ; DOI: 10.1016/j.jsg.2004.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia

Mackerras, Malcolm ; Cotton, James

European Journal of Political Research, December 2000, Vol.38(3‐4), pp.313-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4130 ; E-ISSN: 1475-6765 ; DOI: 10.1111/j.1475-6765.2000.tb01137.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 4830C > A polymorphism within intron 5 affects the pattern of alternative splicing occurring within exon 6 of the thrombopoietin gene

Webb, Karen E ; Martin, John F ; Cotton, James ; Erusalimsky, Jorge D ; Humphries, Steve E

Experimental Hematology, June 2003, Vol.31(6), pp.488-494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-472X ; DOI: 10.1016/S0301-472X(03)00065-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Titanium Alloys on the F-22 fighter airframe

Cotton, James D. ; Clark, Larry P. ; Phelps, Henry R.

Advanced Materials & Processes, May, 2002, Vol.160(5), p.25(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-7958

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Barrett's antigen anterior gradient-2 silences the p53 transcriptional response to DNA damage

Pohler, Elizabeth ; Craig, Ashley L ; Cotton, James ; Lawrie, Laura ; Dillon, John F ; Ross, Pete ; Kernohan, Neil ; Hupp, Ted R

Molecular & cellular proteomics : MCP, June 2004, Vol.3(6), pp.534-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; PMID: 14967811 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James
  2. Cotton, J
  3. Ross, P
  4. Hupp, Ted R
  5. Pohler, Elizabeth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...