skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Năm xuất bản: 1999đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Librarians don't bite: assessing library orientation for freshmen

Ann Goebel Brown ; Sandra Weingart ; Judith R.J. Johnson ; Betty Dance

Reference Services Review, 2004, Vol.32(4), p.394-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907320410569752

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The instruction librarian's role in creating a usable Web site

Vassiliadis, Kim ; Stimatz, Lisa R

Reference Services Review, 01 December 2002, Vol.30(4), pp.338-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320210451330

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability testing in a library Web site redesign project

Mcmullen, Susan

Reference Services Review, 01 March 2001, Vol.29(1), pp.7-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320110366732

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Librarians don't bite: assessing library orientation for freshmen

Goebel Brown, Ann ; Weingart, Sandra ; Johnson, Judith R.J ; Dance, Betty

Reference Services Review, 01 December 2004, Vol.32(4), pp.394-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320410569752

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating user-centered instructions for novice end-users

Nahl, Diane

Reference Services Review, 01 September 1999, Vol.27(3), pp.280-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907329910283467

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informing the knowledge workers

Martin, Paul ; Metcalfe, Mike

Reference Services Review, 01 December 2001, Vol.29(4), pp.267-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320110408384

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution or evolution: reference planning in ARL libraries

Jackson, Rebecca

Reference Services Review, 01 September 2002, Vol.30(3), pp.212-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320210435482

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instant messaging reference: users' evaluation of library chat

Ruppel, Margie ; Condit Fagan, Jody

Reference Services Review, 01 September 2002, Vol.30(3), pp.183-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320210435464

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dance, Betty
  2. Weingart, Sandra
  3. Johnson, Judith
  4. Brown, Ann Goebel
  5. Nahl, Diane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...