skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1999đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel mechanism of enhanced nociception in a model of AIDS therapy-induced painful peripheral neuropathy in the rat

Joseph, Elizabeth K ; Chen, Xiaojie ; Khasar, Sachia G ; Levine, Jon D

Pain, 2004, Vol.107(1), pp.147-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3959 ; E-ISSN: 1872-6623 ; DOI: 10.1016/j.pain.2003.10.010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical sensitization of cutaneous C-fiber nociceptors by prostaglandin E 2 in the rat

Chen, Xiaojie ; Tanner, Kimberly ; Levine, Jon D

Neuroscience Letters, 1999, Vol.267(2), pp.105-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; E-ISSN: 1872-7972 ; DOI: 10.1016/S0304-3940(99)00345-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
NOS Inhibitor Antagonism of PGE 2 -Induced Mechanical Sensitization of Cutaneous C-Fiber Nociceptors in the Rat
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOS Inhibitor Antagonism of PGE 2 -Induced Mechanical Sensitization of Cutaneous C-Fiber Nociceptors in the Rat

Chen, Xiaojie ; Levine, Jon D.

Journal of Neurophysiology, 03/1999, Vol.81(3), pp.963-966 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3077 ; E-ISSN: 1522-1598 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1152/jn.1999.81.3.963

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GSMBE growth of InP-based MSM/HEMT OEIC structures

Chen, Jianxin ; Li, Aizhen ; Chen, Yiqiao ; Yang, Quankui ; Chen, Xiaojie

Journal of Crystal Growth, 2001, Vol.227, pp.303-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0248 ; E-ISSN: 1873-5002 ; DOI: 10.1016/S0022-0248(01)00710-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrin signaling in inflammatory and neuropathic pain in the rat

Dina, Olayinka A. ; Parada, Carlos A. ; Yeh, Jenny ; Chen, Xiaojie ; Mccarter, Gordon C. ; Levine, Jon D.

European Journal of Neuroscience, February 2004, Vol.19(3), pp.634-642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-816X ; E-ISSN: 1460-9568 ; DOI: 10.1111/j.1460-9568.2004.03169.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Key Role for the Epsilon Isoform of Protein Kinase C in Painful Alcoholic Neuropathy in the Rat
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Role for the Epsilon Isoform of Protein Kinase C in Painful Alcoholic Neuropathy in the Rat

Dina, Olayinka A. ; Barletta, Justine ; Chen, Xiaojie ; Mutero, Annick ; Martin, Annick ; Messing, Robert O. ; Levine, Jon D.

The Journal of Neuroscience, 11/15/2000, Vol.20(22), pp.8614-8619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.20-22-08614.2000

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hypotonicity Induces TRPV4-Mediated Nociception in Rat

Alessandri-Haber, Nicole ; Yeh, Jenny J ; Boyd, Aileen E ; Parada, Carlos A ; Chen, Xiaojie ; Reichling, David B ; Levine, Jon D

Neuron, 2003, Vol.39(3), pp.497-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-6273 ; E-ISSN: 1097-4199 ; DOI: 10.1016/S0896-6273(03)00462-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
封闭中的开放性——中日民族典型居住空间比较 - Openness in Closeness - Compare the Typical Dwelling Space of China with that of Japan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

封闭中的开放性——中日民族典型居住空间比较 - Openness in Closeness - Compare the Typical Dwelling Space of China with that of Japan

陈晓洁 ; Chen Xiaojie

装饰 - Art & Design, 2003, Issue 3, pp.88-89

ISSN: 0412-3662

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Xiaojie
  2. Chen, X
  3. Levine, Jon D.
  4. Chen, Xj
  5. Levine, JD

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...