skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Huerta, Antonio xóa Năm xuất bản: 1999đến2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arbitrary Lagrangian–Eulerian formulation for fluid–rigid body interaction

Sarrate, Josep ; Huerta, Antonio ; Donea, Jean

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2001, Vol.190(24), pp.3171-3188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/S0045-7825(00)00387-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error estimation including pollution assessment for nonlinear finite element analysis

Huerta, Antonio ; Dı́ez, Pedro

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2000, Vol.181(1), pp.21-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/S0045-7825(99)00071-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unified approach to remeshing strategies for finite element h-adaptivity

Díez, Pedro ; Huerta, Antonio

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1999, Vol.176(1), pp.215-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/S0045-7825(98)00338-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrichissement des interpolations d'éléments finis en utilisant des méthodes sans maillage

Huerta, Antonio ; Fernández-Méndez, Sonia ; Díez, Pedro

ESAIM. Mathematical Modelling and Numerical Analysis, Nov 2002, pp.1027-1042 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 12903841 ; DOI: 10.1051/m2an:2003004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistent tangent matrices for substepping schemes

Pérez-Foguet, Agustı́ ; Rodrı́guez-Ferran, Antonio ; Huerta, Antonio

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2001, Vol.190(35), pp.4627-4647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/S0045-7825(00)00336-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generación automática de mallas no estructuradas y formadas exclusivamente por cuadriláteros sobre superficies curvas en IR3

Sarrate Ramos, Josep ; Huerta, Antonio

Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería, 2002, Vol.18(1)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical differentiation for local and global tangent operators in computational plasticity

Pérez-Foguet, Agustı́ ; Rodrı́guez-Ferran, Antonio ; Huerta, Antonio

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2000, Vol.189(1), pp.277-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825 ; E-ISSN: 1879-2138 ; DOI: 10.1016/S0045-7825(99)00296-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Catalan  (1)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Huerta, Antonio
 2. Huerta, A.
 3. Díez, P.
 4. Diez, P
 5. Perez-Foguet, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...