skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Journal of African History xóa Năm xuất bản: 1999đến2000 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Namibian political history

Wallace, Marion

Journal of African History, Vol.41(1), pp.163-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

TANU Women. Gender and Culture in the Making of Tanganyikan Nationalism, 1955-1965.(Review)

Sunseri, Thaddeus

The Journal of African History, July, 1999, Vol.40(2), p.332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of decolonization

Butler, L

Journal of African History, Vol.41(1), pp.164-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, identity, politics and history

Mudimbe, V

Journal of African History, Vol.41(2), pp.291-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pioneer of Black consciousness

Lodge, Tom

Journal of African History, Vol.41(1), pp.160-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Malagasy nationalism

Ellis, Stephen

Journal of African History, Vol.40(1), pp.149-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sunseri, T
  2. Wallace, Marion
  3. Sunseri, Thaddeus
  4. Butler, L. J
  5. Tom Lodge

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...