skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcclellan, Mark xóa Năm xuất bản: 1999đến2000 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare reform fundamental problems, incremental steps

Mcclellan, Mark

The journal of economic perspectives : EP : a journal of the American Economic Association, 2000, Vol.14(2), pp. 21-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a Medicare prescription drug benefit : issues, obstacles, and opportunities

Mcclellan, Mark; Carney, Stacie ; Spatz, Ian D

Health affairs, 2000, Vol.19(2), pp. 26-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02782715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is hospital competition socially wasteful?

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

The quarterly journal of economics, 2000, Vol.115(2), pp.577-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00335533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How does managed care do it?

Cutler, David M; Mcclellan, Mark ; Newhouse, Joseph P

The Rand journal of economics, 2000, Vol.31(3), pp. 526-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0741-6261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare reform who pays and who benefits?

Mcclellan, Mark; Skinner, Jonathan

Health affairs, 1999, Vol.18(1), pp. 48-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcclellan, Mark
  2. Mcclellan
  3. McClellan, M.
  4. Newhouse, Joseph
  5. Newhouse, J P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...