skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1998đến2001 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine and the Crossroads. Economic Reforms in International Perspective

Kuzio, Taras

Europe - Asia Studies, Vol.51(8), pp.1497-1498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity and Nation-Building in Ukraine: Defining the ‘Other’

Kuzio, Taras

Ethnicities, September 2001, Vol.1(3), pp.343-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/146879680100100304

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Soviet Ukrainian Historiography in Ukraine

Kuzio, Taras

Internationale Schulbuchforschung, 1 January 2001, Vol.23(1), pp.27-42

ISSN: 01728237 ; E-ISSN: 23645288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus

Eke, Steven M. ; Kuzio, Taras

Europe-Asia Studies, 01 May 2000, Vol.52(3), p.523-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/713663061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraiins'ki Livi: Mizh Leninizmom i Sotsial-Demokratieiu

Kuzio, Taras

Europe - Asia Studies, Vol.53(4), pp.654-655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beware Russia's motives

Kuzio, Taras

The Christian Science Monitor, Oct 4, 2001, p.11

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism and after (Book Review)

Kuzio, Taras

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 2001, Vol.77(2), pp.459-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elections and Democratization in Ukraine.(Review)

Kuzio, Taras

International Affairs, April, 2001, Vol.77(2), p.461(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ukrainians: Unexpected Nation (Book Review)

Kuzio, Taras

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 2001, Vol.77(2), pp.461-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-Building in the Post-Soviet Borderlands: The Politics of National Identities.(Review)

Kuzio, Taras

International Affairs, Jan, 1999, Vol.75(1), p.152(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations Abroad: Diaspora Politics and International Relations in the Former Soviet Union. (Book Review)

Kuzio, Taras

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1999, Vol.75(2), pp.434-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinventing Russia: Russian Nationalism and the Soviet State, 1953-1991.(Review)

Kuzio, Taras

International Affairs, Oct, 1999, Vol.75(4), p.866(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine: The Search for a National Identity. (Book Review)

Kuzio, Taras

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 July 2000, Vol.76(3), pp.678-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Politics of Uncertainty

Kuzio, Taras

International Affairs, April, 1998, Vol.74(2), p.467(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dangerous Weapons, Desperate States: Russia, Belarus, Kazakstan and Ukraine. (Book Review)

Kuzio, Taras

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 2000, Vol.76(2), pp.406-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identity and Foreign Policy: Nationalism and Leadership in Poland, Russia, and Ukraine. (Book Review)

Kuzio, Taras

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1999, Vol.75(1), pp.152-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine and Russia: A Fraternal Rivalry.(Review)

Kuzio, Taras

International Affairs, Jan, 2000, Vol.76(1), p.156(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Soviet Political Order: Conflict and State Building.(Review)

Kuzio, Taras

International Affairs, Oct, 1998, p.960 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stealing the State: Control and Collapse in Soviet Institutions.(Review)

Kuzio, Taras

International Affairs, Oct, 1998, p.960 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endgame in NATO's Enlargement: The Baltic States, NATO and Ukraine. (Book Review)

Kuzio, Taras

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 2000, Vol.76(1), pp.156-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (35)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (33)
 2. Bài báo  (3)
 3. Tin tức  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (35)
 2. Ukrainian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, Taras
 2. Kuzio, T
 3. Taras Kuzio
 4. Birch, Sarah
 5. Kubicek, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...