skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: German xóa Năm xuất bản: 1997đến2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The biography of ancient Israel national narratives in the Bible
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The biography of ancient Israel national narratives in the Bible

Pardes, Ilana

E-ISBN 9780520211100 ; E-ISBN 9780520236868

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative Methodology, the Historical Sociologist and Oral Societies: Re-assessing the Reliability of Remembered "Facts

Abdi, Ali

Forum : Qualitative Social Research, 2001, Vol.2(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14385627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Royalty unlearned, honor untaught: British savages and historiographical change in Cymbeline

Curran, John

Comparative Drama, Summer 1997, Vol.31(2), pp.277-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104078 ; E-ISSN: 19361637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference

Chakrabarty, Dipesh

ISBN: 0-691049-08-4 ; ISBN: 6-91049092 ; ISBN: 978-0-691049-08-3 ; ISBN: 978-0691049090 ; ISBN: 978-0511098192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

German language sport historiography of the 1980s: Part 2: Histories of national/regional sport and individual sports

Krüger, Arnd ; Wieser, Lothar

The International Journal of the History of Sport, 01 August 1997, Vol.14(2), p.122-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523369708713987

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Western historical thinking an intercultural debate (Making sense of history)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western historical thinking an intercultural debate (Making sense of history)

Jörn Rüsen

E-ISBN 157181454X ; E-ISBN 1571817816 ; E-ISBN 9781571814548 ; E-ISBN 9781571817815 ; E-ISBN 9781782389835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Das Alte Reich, 1648-1806. Band 3. Das Reich und der ostterichisch-preussische Dualismus (1745-1806) / Reichskonstitution und Nation. Verfassungsreformprojekte fur das Heilige...

Simms, Brendan

The Historical Journal, Vol.44(1), pp.308-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018246X ; E-ISSN: 14695103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sách  (3)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wieser, Lothar
 2. Kruger, Arnd
 3. Abdi, Ali A
 4. Chakrabarty, Dipesh.
 5. Rüsen, Jörn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...