skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Systems xóa Năm xuất bản: 1997đến2001 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relative importance of structural constraints and surface semantics in information modeling

Siau, Keng ; Wand, Yair ; Benbasat, Izak

Information Systems, 1997, Vol.22(2), pp.155-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/S0306-4379(97)00009-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information systems modelling with troll formal methods at work

Hartel, Peter ; Denker, Grit ; Kowsari, Mojgan ; Krone, Maren ; Ehrich, Hans-Dieter

Information Systems, 1997, Vol.22(2), pp.79-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/S0306-4379(97)00006-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Repository support for multi-perspective requirements engineering

Nissen, Hans W ; Jarke, Matthias

Information Systems, 1999, Vol.24(2), pp.131-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/S0306-4379(99)00009-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jarke, M.
  2. Wand, Yair
  3. Denker, G.
  4. Krone, Maren
  5. Siau, Keng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...