skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Malay xóa Năm xuất bản: 1997đến2000 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malay identity work

Derks, Will

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1997, Vol.153(4), p.699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narrating knowledge; Reflections on the encyclopedic impulse in literary texts from Indonesian and Malay worlds

Day, Tony ; Derks, Will

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1999, Vol.155(3), p.309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Tác giả 

 1. Day, Tony  (1)
 2. Tony Day  (1)
 3. Day, T  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Derks, Will
 2. Derks, W
 3. Will Derks
 4. Day, Tony
 5. Tony Day

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...