skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1997đến2000 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREACHING TO THE CONVERTED? Improving the Persuasiveness of Criminal Justice Research

Travers, Max

The British Journal of Criminology, 1 July 1997, Vol.37(3), pp.359-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00070955 ; E-ISSN: 14643529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREACHING TO THE CONVERTED?

Travers, Max

1997, Vol. 37(3), pp.359-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529

Toàn văn sẵn có

3
The British Immigration Courts - A study of law and politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The British Immigration Courts - A study of law and politics

Travers, Max

E-ISBN: 9781847425027 ; E-ISBN: 184742502X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rape on Trial: How the Mass Media Construct Legal Reform and Social Change.(Review)

Travers, Max

Discourse & Society, July, 1999, Vol.10(3), p.442(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9265

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilemmas in the Courtroom: A Study of Trials of Violent Crime in the Netherlands

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, March, 1999, Vol.27(1), p.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversation Analysis: Principles, Practices and Applications (Book Review)

Travers, Max

Discourse Studies, 1 August 1999, Vol.1(3), pp.373-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14614456 ; E-ISSN: 14617080

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Travers, Max

Discourse Studies, August 1999, Vol.1(3), pp.373-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1461-4456 ; DOI: 10.1177/1461445699001003005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rape on Trial: How the Mass Media Construct Legal Reform and Social Change (Book Review)

Travers, Max

Discourse & Society, 1 January 1999, Vol.10(3), pp.442-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09579265 ; E-ISSN: 14603624

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Travers, Max

Discourse & Society, July 1999, Vol.10(3), pp.442-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9265 ; E-ISSN: 1460-3624 ; DOI: 10.1177/0957926599010003009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (6)
 2. Bài báo  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Travers, Max
 2. Max Travers
 3. Travers, M.
 4. Wooffitt, R
 5. Hutchby, I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...