skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of parallel manipulators by means of screw theory

Gallardo, J ; Rico, J.M ; Frisoli, A ; Checcacci, D ; Bergamasco, M

Mechanism and Machine Theory, 2003, Vol.38(11), pp.1113-1131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-114X ; E-ISSN: 1873-3999 ; DOI: 10.1016/S0094-114X(03)00054-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEASUREMENT OF BRADYKININ, PROTEIN, Na+, Cl-, K+, AND Zn++ CONCENTRATIONS IN RAT URINE AFTER INTRAPERITONEAL INJECTION OF Tityus serrulatus VENOM

Ferreira, L. A. F ; Bergamasco, M ; Angnes, L

Journal of Venomous Animals and Toxins, January 1996, Vol.2(2), pp.156-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4936 ; E-ISSN: 1678-4936 ; DOI: 10.1590/S0104-79301996000200008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assistive technology to improve PC interaction for people with intention tremor

Feys, P ; Romberg, A ; Ruutiainen, J ; Davies-Smith, A ; Jones, R ; Avizzano, C A ; Bergamasco, M ; Ketelaer, P

Journal of rehabilitation research and development, 2001, Vol.38(2), pp.235-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-7711 ; PMID: 11392656 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Haptic Interfaces for Virtual Prototyping
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptic Interfaces for Virtual Prototyping

Bergamasco, M ; Frisoli, A ; Gucciardino, A ; Marchese, S S; Scuola S Anna Superiore Pisa (Italy) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bergamasco, M.
  2. M. Bergamasco
  3. Frisoli, A.
  4. Jones, R
  5. Avizzano, C A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...